Rally Estonia
Ralli algab
00
päeva
:
00
tundi
:
00
minutit
:
00
sekundit
Fia WRC Autosport

Rally Estonia keskkonnastrateegia

Rally Estonia keskkonnastrateegia hõlmab endas keskkonnategevuse põhimõtted ning pikemaajalised sihid ja arengusuunad, eesmärgid ning eesmärkide saavutamiseks kaasatavad organisatsioonid. Keskkonnastrateegia määratletakse Rally Estonia keskkonnapoliitika arendusena. 

FIA on võtnud vastutuse kliimamuutuste jalajälje vähendamiseks ning koostöös liikmetega võistlussündmustes toetab nende jõupingutusi kestva arengu ja süsinikujalajälje vähendamiseks.  

Rally Estonia keskkonna strateegiat sümboliseerib slogan ''Flat out to a green future!''. 

Strateegilised eesmärgid 2020-2030 on järgmised: 

 1. Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet, süsinikuheite vähendamine ja kompenseerimine

Aastaks 2050 on Eesti sihiks kasvuhoonegaaside heidet transpordisektoris vähendada  60 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Konkreetseks alaeesmärgiks on vähendada nn. tavakütusel töötavate autode osakaalu 2030.aastaks poole võrra  ja kõrvaldada need 2050. aastaks täielikult.

FIA on püstitanud strateegilise eesmärgi 2021. aastal koostada plaanid süsinikuheitme vähendamiseks 20% 2025.aastal ja 50% 2030. aastal. 2021 aastal alustatakse heitkoguste kompenseerimist hüvitise kaudu valitud projektides; 2027. aastal alustatakse investeerimist süsiniku sidumise tehnoloogiasse ja võimalikku koostoimet jätkusuutlike kütustega. Eesmärk on 2030. aastaks saavutada süsiniku-heite nullstaatus.

     2.  Jäätmetekke vähendamine

RRR (reduce recycle reuse) printsiip - selleks, et jäätmete ladestamist vähendada, on oluline vähendada märkimisväärselt jäätmeteket,  arendades jäätmete sortimist, taaskasutamist, ringlussevõttu. Oluline on ka vähendada jäätmete ohtlikkust ning ohtlike ainete sisaldust jäätmetes.

      3.  Loodusvarade säästlik kasutamine (Põhjavee ja pinnavee kaitse) , maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine

Eesmärgiks on kasutatavate vee ja heitveekoguste jälgimine, võimalusel kasutuse vähendamine ning heitvee nõuetekohane käitlemine. Kaitsealade ja kaitstavate liikide kaitse tagamine. 

      4.  SÄÄSTVA ARENGU protsessides osalemine 

Rally Estonia organisatsioon peab oluliseks osalemist jätkusuutlikkuste arutelus koostöös teadlaste, teiste organisatsioonide ja üldsusega, selleks liitus organisatsioon ka asutajaliikmena ettevõtete esindusorganisatsiooniga Rohetiiger

2021 keskkonnaalased eesmärgid

 • Organiseerijad kasutavad peamiselt hübriidautosid, tagada iga-aastanehübriidide  juurdekasv 10%
 • RE 50% süsinikuheitme kompenseerimine metsaistutamisega 10.septembril RE meeskonnaga koostöös RMK ga   
 • Transpordi optimaalne logistika pealtvaatajatele (rallipasside grupeerimise kaudu) 
 • Propageerides süsinikuheitme vähendamist- Hübriid, vesinik  ja elektriautode parkimine pealtvaatajatele on tasuta
 • Keskkonnasõbralike vahendite kasutamine teenindaval transpordil- soovitus partneritele
 • Energiasäästlikud valgustid ja seadmed ürituse kohas
 • Leigo pealtvaatajatealal päikesepargi energia kasutamine peamistes tarbimiskohtades
 • Ühekordse plastiku kasutamine keelatud
 • Jäätmekäitluse korraldamine kas tekkimiskohal eraldi kogudes või hilisema sorteerimise kaudu. Igal pealtvaatajatealal on 1 koht prügi sorteerimisvõimalusega; jäätmete liigiti kogumine ERM alal. Rallipargis lisaks ohtlike jäätmete eraldi kogumine
 • Paberprintimine minimaalseks viimine digisüsteemi arendamise abil. Reklaamide ja posterite võimalikult suur taaskasutus, nende asemel LED ekraanide kasutamine 
 • Korduvkasutuses tribüünid, lavad, piirded.
 • RE keskuses  tagatud veevärk ja heitvesi linna veevärgist, kogu üritusel tekkiv heitvesi suunatakse üldkanalisatsiooni. Stage alal, rallipargis ja pealtvaatajate alal ajutised WCd. Tagatud on  pinnavee nõuetekohane kogumine betoonpinnaselt ; eelpuhastamine enne suublat.
 • Võistlusautode pesemine nõuetekohane- vesi puhastatakse mehhaaniliselt enne sadeveekanalisatsiooni juhtimist, pesuaineid ei kasutata.
 •  RE mõned katsed on looduspargis. Tegevused kooskõlastatakse eelnevalt vastava ametkonnaga, pealtvaatajate alad paigutatakse sobilikesse kohtadesse, kus ei mõjutata bioloogilist mitmekesisust (väljapoole sihtkaitsevööndeid) ja varustatakse vajaliku ajutise taristuga
 • 2021 on ka keskkonnajalajälje täpse määratlemise aasta. Ralli lõppedes koostatakse kõigi keskkonda mõjutatavate koormuse- ehk surveindikaatorite bilanss  - näitajad mis peegeldavad inimtegevuse intensiivsust. RE mõõdab ja monitoorib näitajaid osaleva inimese kohta.


RE Keskkonnastrateegia terviktekst (pdf)